Adatkezelési tájékoztató az online kapcsolatfelvételről

Adatkezelő megnevezése: Egészségügyi Központ

Adatkezelő székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi út 36-40.

Adatkezelő elérhetőségei: 36/542-700 (telefon), eukfuzes@eukfuzes.t-online.hu (e-mail)

Adatkezelő vezetője: Bodáné Tóth Ildikó

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: SMARTLEX Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@smartlex.hu

Az adatkezelési tevékenység célja:

Kapcsolattartás és az online térben történő megjelenés (a honlap megfelelő működésének biztosítása) az érintettek (ellátottak, érdeklődők, partnerek, stb.) tájékoztatása céljából.

Az adatkezelési tevékenység jogalapja: 

Az általános adatvédelmi rendelet [ide linkelni kellene az alábbiakat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679] (a továbbiakban: a GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatkör:

Az adatkezelési tevékenység során személyes adatként az alábbi információkat kezeljük:

a) az érintett neve,

b) az érintett e-mailcíme,

c) az üzenetben az érintett által megadott bármely olyan információ, amely személyes adatnak minősül.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatok forrása az érintett.

A személyes adatok címzettjei:

Az online kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a szervezeten belül az adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló természetes személyek ismerhetik meg. Adatkezelő az elektronikus kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Adatfeldolgozó 1 (tárhelyszolgáltató):

Websupport Magyarország Kft. (Székhely 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.; elérhetőség: +36 1 700 2323, info@mhosting.hu)

A személyes adatok megőrzése:

Az elektronikusan beérkezett megkereséseket – amennyiben azok nem tartoznak az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény vagy más jogszabály, így különösen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá, azok megválaszolásáig kezeljük. Amennyiben az elektronikus levél a fenti jogszabályok hatálya alá tartozik, úgy azokat a külön tájékoztatóban foglaltak alapján, az ott meghatározott jogalap mellett és adatkezelési céllal kezeljük, megőrzésükre pedig a külön tájékoztatóban foglaltak a megfelelően irányadóak. Ha az elektronikus levél valamely más eljárás (pl. beszerzési eljárás) keretén belül keletkezik, úgy a megőrzési időre az adott lejárásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő információbiztonsági intézkedéseiről a szervezet adatvédelmi szabályzatában olvashat bővebben, amely megtalálható honlapunk adatvédelem menüpontjában.

Érintetti joggyakorlási lehetőségek:

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet.

1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• az Adatkezelő
– milyen személyes adatait;
– milyen jogalapon;
– milyen adatkezelési cél miatt;
– mennyi ideig
kezeli; továbbá, hogy
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az fentebb megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Hatóság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az általa megadott elérhetőségen értesítjük az érintettet.

3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hatóság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.

Jogorvoslati és panasztételi lehetőségek

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1363 Budapest, Pf. 9.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Füzesabony, 2023. november 14.

Adatvédelmi tisztviselőnk: SMARTLEX Solutions Kft. – www.smartlex.hu

Megszakítás